Category Archives: blog

Erf- of schenkbelasting betaald? Eis die alsnog terug.

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil de ongelijke behandeling van privé- en ondernemersvermogen in de erfbelasting opnieuw aan de rechter voorleggen, en wel aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het SMCO heeft een claim van € 80 miljoen bij de Belastingdienst neergelegd, namens honderden deelnemers en die claim met meer dan 12.000 pagina’s tekst onderbouwd. Iedereen die als particulier van 2005 tot op heden erf- of schenkbelasting heeft betaald vanwege een schenking of erfenis, kan zich aanmelden om mee te doen met de Europese procedure. U kunt zich aanmelden via www.collectiefonrecht.nl.

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil de strijd tegen de ongelijke behandeling van privé- en ondernemingsvermogen in de schenk- en erfbelasting voortzetten. Met een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa. Het Hof is gevestigd in Straatsburg.

Het Meldpunt kiest voor deze procedure nadat onze hoogste nationale rechterlijke instantie, de Hoge Raad, in november 2013 heeft beslist dat de ongelijke behandeling van privé- en ondernemingsvermogen – door de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) met een ruime vrijstelling voor ondernemingsvermogen – niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever heeft, zo besliste ons hoogste rechtscollege, met deze faciliteit de grenzen van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid niet overschreden: “van de keuze van de wetgever voor de BOF kan niet worden gezegd dat die evident van redelijke grond is ontbloot”.

Het SMCO heeft een claim van € 80 miljoen bij de Belastingdienst ingediend, om de door particulieren vanaf 2005 ten onrechte betaalde schenk- en erfbelasting terug te vorderen. Het SMCO baseert deze claim met name op de – in cassatie afgewezen – uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 waarbij het verschil in behandeling van privé- en ondernemingsvermogen onaanvaardbaar werd geacht. Ook wordt verwezen naar de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman bij de Hoge Raad bij het arrest van november 2013, en naar opmerkingen van de Raad van State waarin gememoreerd wordt dat een verdere verruiming van de vrijstelling voor ondernemers in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Het SMCO nodigt particulieren uit om zich aan te sluiten bij de EU-procedure. Daarbij gaat het om particulieren die vanaf 2005 tot op heden een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daarover schenk- of erfbelasting hebben betaald zonder dat de voor het ondernemingsvermogen geldende vrijstelling is toegepast. Het SMCO wil graag dat u zich aanmeldt voor 28 februari 2014.

Veel fouten bij voorlopige aanslag 2014

De Belastingdienst heeft bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor 2014 veel fouten gemaakt. Het geautomatiseerde VA-systeem houdt geen rekening met een groot aantal wijzigingen dat per 1 januari 2014 in de fiscale wetgeving is doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een ware foutenregen. Vanaf 4 februari 2014 is het programma ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ van de belastingdienst  gewijzigd. Maar ook nu zijn niet alle fiscale wijzigingen meegenomen.

De Belastingdienst heeft vorig jaar – eind november, begin december – de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor 2014 verstuurd. Die aanslagen zijn vastgesteld met het geautomatiseerde VA-systeem. Bij het inrichten van dat systeem zijn diverse wijzigingen in de fiscale wetgeving én de belastingtarieven per 1 januari 2014 niet correct doorgevoerd. Dat geldt ook voor het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’.

De onderstaande aanpassingen zijn nog niet correct verwerkt bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014:

de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting;
De algemene heffingskorting is per 1 januari 2014 verminderd met 2% van het inkomen boven de € 19.645. Voor de belastingplichtige die geboren is vóór 1 november 1949, is die korting 1,012% van het inkomen boven € 19.645. Bij een inkomen van € 56.495 of meer is de korting op de heffingskorting € 737; voor belastingplichtigen van vóór 1 november 1949 is dat € 372.

aanpassing tarief voor aftrek eigenwoningrente;
De aftrek van de eigenwoningrente is per 1 januari 2014 gekort: de eigenwoningrente kan bij een inkomen boven € 56.532 niet meer voor 52%, maar nog slechts voor 51,5% in aftrek worden gebracht.

het gereduceerde aanmerkelijkbelang-tarief in 2014;
Het tarief in box 2 is voor 2014 eenmalig verlaagd van 25% tot 22% voor inkomen uit aanmerkelijk belang tot ten hoogste € 250.000 (per aanmerkelijkbelang-houder).

de 80%-regeling voor goudenhanddruk-stamrecht BV’s;
Een belastingplichtige met een goudenhanddruk-stamrecht BV kan dat stamrecht in 2014 – desgewenst – in één keer laten uitbetalen, en 20% van dat stamrecht belastingvrij incasseren. De voorlopige aanslagen houden nog geen rekening met deze belastingvrijstelling. U kunt uiteraard wel 80% van het afkoopbedrag aangeven.

 

Wetsvoorstel moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden in nalatenschap

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak. De bewindsman heeft de maatregel eerder per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Beneficiair aanvaarden

Volgens het huidige recht kan door beneficiair te aanvaarden de erfgenaam voorkomen dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Hij verkrijgt namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. U hoeft dus als erfgenaam nooit meer te betalen dan het vermogen dat u is nagelaten.

Zuivere aanvaarding – wetsvoorstel onverwachte schulden

Toch kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. Dit kan tot onbillijke situaties leiden. De staatssecretaris vindt het redelijk dat in dergelijke – uitzonderlijke – omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. De erfgenaam moet de nalatenschap dus te goeder trouw hebben aanvaard. Die goede trouw ontbreekt als de erfgenaam wist van de schuld op het moment van aanvaarding van de nalatenschap.  Voorbeelden van onverwachte schulden zijn een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om – geheel of gedeeltelijke – ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Het wetsvoorstel bevat geen overgangsregeling en treedt onmiddellijk in werking. Voor schulden die drie maanden of langer vóór inwerkingtreding van deze wet zijn ontdekt kan geen verzoek tot ontheffing worden ingediend.

Fiscale voordelen voor milieubewuste ondernemers

Fiscale voordelen voor milieubewuste ondernemers

Op de nieuwe website van de overheid www.rvo.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is de nieuwe energielijst en de nieuwe milieulijst voor 2014 gepubliceerd. Investeert u als milieubewuste ondernemer in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten voorkomt, dan levert u dat een extra fiscaal voordeel op door gebruik te maken van een investeringsaftrek respectievelijk een versnelde afschrijvingsmogelijkheid. Hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Energie-investeringsaftrek

Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen dan heeft u mogelijk recht op de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Het bedrijfsmiddel moet dan wel voorkomen op de Energielijst. Op deze lijst staan circa 160 energiezuinige investeringen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het bedrag aan energie-investeringen moet dan in 2014 wel meer zijn dan € 2.500. Het maximuminvesteringsbedrag is € 111 miljoen. Naast een lagere energierekening een zeer aantrekkelijk voordeel. Let op dat de aanvraag binnen 3 maanden na het  verstrekken van de opdracht moet worden ingediend.
Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/de-energielijst

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Ook op 30 december 2013 is de milieulijst 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan circa 310 duurzame maatregelen waarbij investeringen leiden tot een aftrek tot 36% van de fiscale winst. Op deze lijst staan investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen. Voorbeelden van dergelijke investeringen zijn investeringen in elektrische auto’s of een plug-in Hybride auto. Het fiscaal voordeel van dergelijke investeringen is overigens ten opzichte van 2013 behoorlijk beperkt. Wel zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor grondstoffenrecycling of te wel het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Ook het vervangen van asbesthoudende daken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen komt in aanmerking voor deze regeling. Daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden indien u als ondernemer wilt investeren in een duurzaam gebouw.
Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wijzigingen-de-milieulijst-mia/vamil

 

 

 

Zakelijke kosten krijgen extra aandacht van de belastingdienst

De belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen.

Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten in mindering brengen op hun winst. Privékosten op de zaak boeken, drukt de winst en werkt concurrentievervalsend. De fiscus kwam tijdens een onderzoek een ondernemer tegen die een keuken van € 35.000 op de zaak boekte. Ook was er iemand die de kosten van een saunabezoek met de hele familie als zakelijke kosten op de winst afboekte. Ondernemers die kosten ten onrechte zakelijk hebben geboekt kunnen een navordering van de fiscus krijgen met een  boete die kan oplopen tot 100%.

Door dit project wil de belastingdienst het toezicht en de invordering versterken. Meer informatie over de aftrek van kosten voor ondernemers is te vinden onder ‘zakelijke kosten’ op www.belastingdienst.nl.

Meer informatie?
(0524) 522373