De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil de ongelijke behandeling van privé- en ondernemersvermogen in de erfbelasting opnieuw aan de rechter voorleggen, en wel aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het SMCO heeft een claim van € 80 miljoen bij de Belastingdienst neergelegd, namens honderden deelnemers en die claim met meer dan 12.000 pagina’s tekst onderbouwd. Iedereen die als particulier van 2005 tot op heden erf- of schenkbelasting heeft betaald vanwege een schenking of erfenis, kan zich aanmelden om mee te doen met de Europese procedure. U kunt zich aanmelden via www.collectiefonrecht.nl.

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil de strijd tegen de ongelijke behandeling van privé- en ondernemingsvermogen in de schenk- en erfbelasting voortzetten. Met een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa. Het Hof is gevestigd in Straatsburg.

Het Meldpunt kiest voor deze procedure nadat onze hoogste nationale rechterlijke instantie, de Hoge Raad, in november 2013 heeft beslist dat de ongelijke behandeling van privé- en ondernemingsvermogen – door de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) met een ruime vrijstelling voor ondernemingsvermogen – niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever heeft, zo besliste ons hoogste rechtscollege, met deze faciliteit de grenzen van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid niet overschreden: “van de keuze van de wetgever voor de BOF kan niet worden gezegd dat die evident van redelijke grond is ontbloot”.

Het SMCO heeft een claim van € 80 miljoen bij de Belastingdienst ingediend, om de door particulieren vanaf 2005 ten onrechte betaalde schenk- en erfbelasting terug te vorderen. Het SMCO baseert deze claim met name op de – in cassatie afgewezen – uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 waarbij het verschil in behandeling van privé- en ondernemingsvermogen onaanvaardbaar werd geacht. Ook wordt verwezen naar de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman bij de Hoge Raad bij het arrest van november 2013, en naar opmerkingen van de Raad van State waarin gememoreerd wordt dat een verdere verruiming van de vrijstelling voor ondernemers in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Het SMCO nodigt particulieren uit om zich aan te sluiten bij de EU-procedure. Daarbij gaat het om particulieren die vanaf 2005 tot op heden een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daarover schenk- of erfbelasting hebben betaald zonder dat de voor het ondernemingsvermogen geldende vrijstelling is toegepast. Het SMCO wil graag dat u zich aanmeldt voor 28 februari 2014.

Meer informatie?
(0524) 522373